#12. Well-Done Flank, Tendon, Brisket, and Tripe (Phở Chín Nạm Gân Sách)

$ 10.75