#93. Curry Beef and Egg with French Bread (Bánh Mì Cà Ri Bò Và Trứng Opla)

$ 14.75